Räisänen&Vaaramo (2022)

Elämä narsistisia piirteitä omaavan vanhemman kanssa

Kyselytutkimus

Saana Räisänen & Emilia Vaaramo

Elämä narsistisia piirteitä omaavan vanhemman kanssa – Kyselytutkimuksen tuloksia

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja selvittää narsistisen vanhemman kanssa eläneiden kokemuksia ja millaisia selviytymiskeinoja heillä on ollut vanhemman yliotteesta irtaantumiseen. Tavoitteena on tuoda narsismin vaikutuksia yhteiskunnassa tunnetummaksi, sekä selvittää millaisia vaikutuksia narsistisella vanhemmalla on ollut lapseensa.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka julkaistiin Narsismin uhrien tuki ry:n verkkosivuilla. Kysely luotiin Webropolissa kyselylomakepohjalle ja siihen vastasi 49 henkilöä. Aineiston analyysitapana käytettiin sisällönanalyysia.

Kyselytutkimuksen vastauksia tarkasteltaessa voidaan huomata, että narsistinen vanhempi vaikuttaa lapsensa elämään tuhoisasti ja vaikutukset yltävät aikuiselämään asti. Usea kyselyyn vastaajista kertoi, että heillä on ollut aikuisuudessa joitain mielenterveydellisiä haasteita, jotka ovat seurausta lapsuuden kokemuksista.

Koska aikaisemmin on tehty tutkimuksia ja opinnäytetöitä narsistisesta äidistä, jatkotutkimusideaksi muodostui narsisti-isän tutkiminen. Kyseinen aihe tarjoaa useita tutkimusmahdollisuuksia.