Juurakko, Heidi; Harvia, Hinni (2014)

Narsisti ja narsistin uhri : uhrien tunnistaminen terveydenhuollossa


Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2014

Tiivistelmä:Opinnäytetyön teoriaosan tavoitteena oli selvittää mahdollisimman kattavan lähdemateriaalin pohjalta millainen on narsistinen persoonallisuushäiriö sekä miten se syntyy. Teoriaosassa on myös narsistin uhrin kuvaus. Toisena tavoitteena oli etsiä tuoreimpien lähteiden perusteella vastauksia siihen, millaisista oireista terveydenhuollossa työskentelevän on mahdollista tunnistaa narsistin uhriksi joutunut henkilö.

Tarkoituksena on lisätä terveysalan asiantuntijoiden tietämystä aiheesta sekä auttaa heitä ymmärtämään narsistisen persoonallisuushäiriön taustatekijöitä, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet tunnistaa ja auttaa narsistin uhriksi joutunutta henkilöä. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen tutkimus; kuvaileva, narratiivinen kirjallisuuskatsaus.

Narsisteja ja narsistien uhreja on kaikkialla; kaikissa yhteiskuntaluokissa ja kaiken ikäisissä ihmisissä. Tiedon lisääminen auttaa sekä terveydenhuollon työntekijöitä että uhriksi joutuneita.

Opinnäytetyössä ilmeni, että narsistin uhrien tunnistaminen on edelleen vaikeaa. Lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta narsismista sekä uhrien tunnistamisesta ja antamalla lisäksi ihmisille tietoa narsismista, voidaan uhrin tunnistettavuutta parantaa.

Opinnäytetyön voit ladata täältä:

http://www.theseus.fi/handle/10024/81295