Virtanen, Johanna (2020)

Ero narsistisesta parisuhteesta : Eron erityispiirteet 

Virtanen Johanna, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia narsistisen parisuhteen eron erityispiirteitä.
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kriisiteoriaan pohjautuen sitä, mitä erityispiirteitä eroon narsistisesta kumppanista sisältyy ja mitkä elämänhallinnalliset keinot ovat auttaneet selviytymään erosta.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimustyönä, jonka tilaajana toimi Narsistien Uhrien Tuki ry. Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaista, avointa haastattelua ja haastateltavina oli kaikkiaan seitsemän naista, jotka olivat ikäjakaumaltaan 32–70-vuotiaita. Eronneet henkilöt olivat olleet narsistisen puolison kanssa parisuhteessa yhdestä vuodesta viiteen vuoteen. Haastattelumateriaali litteroitiin ja analysoitiin. Haastattelumateriaalin analysoinnissa käytettiin sisältöanalyysiä. Tavoitteena oli, että Narsistien uhrien tuki ry voi käyttää syntynyttä tutkimusmateriaalia hyödyksi vertaistukiryhmissään ympäri Suomea. Työ on myös esillä Narsistien Uhrien Tuki ry:n sivulla.

Tutkimuksessa selvisi, että narsistisesta henkilöstä eroaminen koettiin paljon haastavampana kuin normaalista parisuhteesta eroaminen. Ero koettiin traumaattisena ja yli puolet haastatelluista koki, että narsisti ei päästä irti uhristaan. Kahta vastaajaa lukuun ottamatta kukaan ei ollut haastatteluhetkellä parisuhteessa narsistisen suhteen jälkeen. Eroprosessissa narsistista yllättävää oli tarinoiden samankaltaisuus. Yhtäältä jokainen ero on ollut omanlaisensa kriisi, toisaalta kaikkia eroja yhdisti erilainen henkinen kiusanteko ja häirintä vielä eron jälkeen. Erotilanteet eivät noudata mitään kaavaa, vaan jokainen eroprosessi oli yksilöllinen. Eroprosessissa saatettiin edetä jo toipumisvaiheeseen ja palata taas takaisin alun kriisivaiheeseen. Eroprosessi koettiin yleisesti hyvin tuskallisena ja terapiaan oli joutunut turvautumaan puolet haastatelluista.


"Narsistia ei jätetä" - Ero narsistisesta parisuhteesta