Yhdistyksen säännöt

Narsismin uhrien tuki ry:n säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Narsismin uhrien tuki ry ja sen kotipaikka on Helsinki, mutta toiminta-alueena koko maa.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea vakavan luonnehäiriön, erityisesti narsismihäiriön omaavan henkilön vaikutuspiiriin kuuluvan läheisen selviytymistä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
1. Järjestämällä vertaistukipalveluita ja tukihenkilötoimintaa valtakunnallisesti yhdistyksen resurssien puitteissa
2. antamalla voittoa tavoittelematonta tuki-, ohjaus - ja neuvontapalvelua
3. ylläpitämällä yhteyksiä muihin järjestöihin ja tekemällä yhteistyötä muiden alalla toimivien tukijärjestöjen kanssa sekä järjestämällä koulutustoimintaa
4. tiedottamalla, toimittamalla ja kustantamalla julkaisuja sekä esityksiä alalta / aiheesta, osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin keskusteluihin ja luomalla julkaisuja erilaisilla
alustoilla
6. palkkaamalla toimintaansa varten henkilökuntaa

3. TOIMINNAN TUKEMINEN
Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, hakea avustuksia sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa toimintansa puitteissa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4. YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, muu oikeustoimikelpoinen yhdistys tai säätiö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain.
Hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja huolehtia toiminnan jatkuvasta kehittämisestä,
2. edustaa yhdistystä,
3. kutsua yhdistyksen jäsenet kokouksiin,
4. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat,
5. huolehtia yhdistyksen tekemien päätösten toimeenpanemisesta,
6. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
7. määrätä, missä rajoissa yhdistyksen toimihenkilöt saavat hyväksyä maksumääräyksiä ja laskuja,
8. valvoa yhdistyksen asettamien valiokuntien sekä toimi- ja luottamushenkilöiden toimintaa sekä,
9. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

8. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

9. YHDISTYKSEN TILIN KÄYTTÖ
Hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen valtuuttama henkilö oikeutetaan käyttämään yhdistyksen tilejä vastuuvelvollisuudella.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTAMINEN
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen lehdessä julkaistulla ilmoituksella.

13. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

8. vahvistetaan  liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. YHDISTYKSEN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ
Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin rekisteröityihin yhdistyksiin.

15. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättään kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16. YHDISTYSLAKI
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.