Narsismin diagnosointi ja hoito

Henkilö saattaa täyttää usean persoonallisuushäiriön diagnostiset kriteerit, mutta lääkärit asettavat yleensä etusijalle yhden persoonallisuushäiriödiagnoosin.

Jotta narsistinen persoonallisuus voitaisiin diagnosoida, henkilön on itsensä hakeuduttava tutkimuksiin. Kun oireet havaitaan, lääkäri tekee henkilölle fyysisen sekä lääketieteellisen historian tarkastuksen. Persoonallisuushäiriötä ei tulisi diagnosoida hätiköiden vaan sen tulisi perustua potilaan pitkäaikaiseen tuntemukseen.  

Psykologian tai psykiatrian ammattilaisten tulisi erilaisten haastattelu- ja arviointityökalujen avulla pyrkiä selvittämään potilaan mahdollisia persoonallisuushäiriöitä.

Nuoruudessa on vielä mahdollista, että narsistinen persoonallisuushäiriö korjaantuu turvallisessa ja sopivassa kasvuympäristössä. Myöhemmin parantuminen on mahdollista mikäli narsisti motivoituu omaan kasvuunsa ja hyväksyy vajavaisuutensa. Ongelmalliseksi muutoksen tekee kuitenkin se, että narsistilta puuttuu lähes kokonaan tai kokonaan sairaudentuntoa. 

Narsisti ei yleensä tunnista tilaansa, ja jos häntä lähestytään aiheen tiimoilta, hän saattaa hyökätä asian esittäjän kimppuun väittämällä tätä sairaaksi tai ilkeäksi. Hän pyrkii myös sysäämään kaikki ongelmat muiden syyksi. Tämän vuoksi läheisten kuvaukset narsistin käyttäytymisestä ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Narsistista persoonallisuushäiriöistä käyttäytymistä pyritään lieventämään mm. kognitiivisen psykoterapian avulla. Siinä pyritään löytämään jäykkiä ja ylikorostuneita ajatusvääristymiä ja tutkimaan niitä. Kun näitä vääristymiä oppii ymmärtämään, niin silloin avautuu mahdollisuus ajatella asioista toisin sekä toimia arjessa uudella tavalla. Psykoterapian tavoitteena on muuttaa henkilön käyttäytymistä antamalla henkilölle parempi käsitys omista ongelmistaan ja asenteistaan, jolloin henkilölle muodostuisi realistisemmat odotukset muita ihmisiä kohtaan ja parempi kuva itsetunnostaan. Myös lääkitystä voidaan käyttää lievittämään häiritseviä oireita, kuten masennusta tai ahdistusta.


Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K.  Minä ja muut. 

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R. 2004. Ilman omaatuntoa. 

Keltikangas-Järvinen, L. . Hyvä itsetunto. 

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria. 

Mäkelä, R. 2002. Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? 

Roos, I. 2007. Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet. 

vastaamo.fi