Turunen, Marita; Pakkanen, Katri (2013)

Narsistin uhrin tunnistaminen terveydenhuollon toimipaikoilla


Narsistin uhrien kokemuksia terveydenhuollosta

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä millaisiin oireisiin narsistin uhrit
hakevat apua ja saadun tiedon pohjalta pyrkiä kehittämään keinoja
terveydenhuollon toimijoille narsistin uhrin tunnistamiseen sekä auttamiseen.
Lisäksi tutkimuksessa kartoitimme mistä ja millaista apua uhrit olivat saaneet.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uhrien todellisten kokemuksien pohjalta
heidän tuntemuksiaan terveydenhuollon toimijoiden toiminnasta uhrien hakiessa
apua tilanteeseensa.


Tutkimus suoritettiin verkkokyselynä Webropol-ohjelmiston avulla Narsistien
Uhrien Tuki ry:n websivustolla 2012 kyselytutkimuksena. Opinnäytetyön
teoriaosuudessa kuvattiin narsismia ja narsistista persoonallisuushäiriötä.
Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Kyselytutkimuksessa oli
vakioituja ja avoimia kysymyksiä. Tutkimukseen osallistui 192 vastaajaa.
Tutkimuksen tulokset analysoitiin tilastollisesti. Tutkimustulosten mukaan
narsistin uhrit kokivat, ettei heitä tunnistettu terveydenhuollon toimipaikoilla.
Huomionarvoista on, että lähes puolet vastaajista ei ollut hakenut apua mistään, ei
halunnut hakea tai ei ollut vastannut avunhakemiskysymykseen. Keinoja
terveydenhuollon toimijoille narsistin uhrin tunnistamiseen, kyselyn vastaajat
ehdottivat tietynlaisen kysymyspatteriston muodostamista, kuuntelemista ja keskustelua sekä tiedon lisäämistä narsistin uhriudesta koulutuksen avulla.

Asiasanat: narsismi, narsistinen persoonallisuushäiriö, narsistin uhri, vertaistuki


 Opinnäytetyön voit ladata osoitteesta: