Naukkarinen, Milla (2015)

Narsistinen persoonallisuushäiriö ja läheinen:

Ilmiön tunnistaminen ja kohtaaminen sosiaalialan asiakastyössä

Naukkarinen Milla, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää mahdollisimman laajasti lähteitä käyttäen, mitä narsismi on, miten se on kehittynyt ja mitkä piirteet ovat sille ominaisia. Tätä aion selvittää teoriaosuudessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten narsisti koh-telee niin sanottuja uhrejaan, jotka ovat tässä tapauksessa puolisoja ja lapsia. Pyrin saamaan mahdollisimman kattavan käsityksen siitä, millaista elämä voi narsis-tin kanssa olla ja onko uhreilla samankaltaisia kokemuksia.

Tavoitteenani on myös selvittää, onko narsistia mahdollista tunnistaa, kun työs-kentelee sosiaalityössä ja jos tämä on mahdollista, niin mitkä ovat tässä tapauk-sessa narsismin tunnusmerkkejä. Tutkin myös hieman sitä asiaa, onko narsistises-ta persoonallisuushäiriöstä mahdollista parantua.

Tutkimuskysymykset:

- Mitkä ovat narsismin keskeisimmät piirteet?

- Mitä yhteisiä tekijöitä narsistien uhrit joutuvat kokemaan ja voiko heidän mielestään narsismista parantua?

- Onko ammattihenkilön mahdollista tunnistaa narsistista persoonallisuutta ja jos on niin miten?

Opinnäytetyön voit ladata täältä:

Narsistinen persoonallisuushäiriö ja läheinen