Kalliosaari, Katja (2013)

”SISÄLLÄ OLI VALTAVA HUUTO JA HÄPEÄ.”
Tyttärien tarinalliset ydinkokemukset narsistisesti vaurioituneen äiti–tytär-suhteen näyttämöllä

Kalliosaari Katja, Tampereen yliopisto 2013

Tutkimuksessani tarkastelen aikuisten lasten kertomuksia suhteestaan narsistisesti vaurioituneeseen äitiin. Tarkoituksena oli selvittää, mitä äidin narsismi on lapsen kokemana eli millaisia tiedostamattomia psyykkisiä käsikirjoituksia lapset muodostavat ydinkokemuksistaan suhteessa äitiin sekä sitä, miten nämä ovat kytköksissä kulttuurisiin mallitarinoihin. Halusin myös tarkastella sitä, millaisten vaiheiden kautta suhdetta äitiin työstetään lapsuuden jälkeen. 

Aineisto koostuu kahdeksasta kirjoituspyynnöllä kerätystä tyttären kertomuksesta, joissa kuvataan suhdetta narsistiseen äitiin sekä lapsuuden että nykyisyyden kautta. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Millaisia tarinallisesti jäsentyneitä ydinkokemuksia eli psyykkisiä käsikirjoituksia narsistisesti vaurioituneiden äitien tyttäret muodostavat suhteestaan äitinsä kanssa?

2) Millaisten vaiheiden kautta suhdetta narsistiseen äitiin työstetään?

Tutkimus ankkuroituu tarinallisen tutkimuksen piiriin ja tutkimuksen laajempana metodologisena kehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi. Keskeisimpinä teoreettisena viitekehyksenä on psykoanalyyttinen, objektisuhteita painottava lähestymistapa narsistisiin vaurioihin. McDougallin psyykkisen käsikirjoituksen metaforan avulla lähestyn kertomusten ydinkokemuksia. Hännisen tarinallisen kiertokulun teoriaan kuuluva sisäisen tarinan käsite jäsentää empiriaa ja toimii linkkinä tarinallisen tutkimuksen ja psykoanalyyttisen lähestymistavan välillä. 

Tarinallisuutta on hyödynnetty myös tutkimuksen analyysissa ja tutkimustulokset esitän kahden tarinan muodossa ydinkokemusten tihentyminä ja synteeseinä. Analyysissa tuli esiin kaksi erilaista lapsuuden psyykkistä käsikirjoitusta eli Olemattoman Lapsen puute- ja Näkymättömän Lapsen erillisyyskäsikirjoitus. Nämä käsikirjoitukset asettuivat laajempiin kehyksiin tarkasteltaessa niitä osana 7-vaiheista tarinallisen kasvun prosessia. Tarinallisen kasvun prosessimalli syntyi aineiston pohjalta kuvaamaan niitä tarinallisia vaiheita, joita narsistisen äitisuhteen työstämiseen liittyy.

Käsikirjoituksille yhteisten teemojen kautta äidin narsistisuus valottui myös täydellisyyttä vaativan äitimyytin, naiselle ominaisen epäsuoran vihan ilmaisun, naisvihan ja narsistisen perhedynamiikan kautta. 

Avainsanat: narsismi, äiti–tytär-suhde, psyykkinen käsikirjoitus, sisäinen tarina, tarinallisuus, tarinallinen kasvuprosessi, sosiaalinen konstruktionismi, psykoanalyyttinen lähestymistapa, työstäminen, toipuminen, naisen viha, naisviha, äitimyytti, narsistinen perhedynamiikka

Pro gradu-työ on luettavissa täällä