Narsistin näkemys empatiasta

Empatialla tarkoitetaan myötätuntoa ja kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää sekä tulkita toisen tunteita. Myötätunnolla tarkoitetaan ihmisen asennetta, jossa toisen etu on tärkeämpi kuin oma hyöty. Myös empatia on kulttuurisidonnaista; kyky tunnistaa samankaltaisuutta ihmisten välillä riippuu vahvasti kasvuolosuhteista. 

Empaattinen ihminen ymmärtää toisen yksilön ajattelun, kokemukset ja tunteet. Hän pystyy myös hahmottamaan ja ymmärtämään sitä, miksi tämä toimii niin kuin toimii. Empatia on tärkeä keino ehkäistä hyökkäävää käyttäytymistä, sillä ihminen, joka osaa asettua toisen rooliin, käyttää aggressiota ainoastaan itsepuolustukseen tai hätätilanteeseen.

Narsistilla ei ole lähes ollenkaan tai ollenkaan myötäelämisen ja empatian kykyjä ja häneltä puuttuu syyllisyyden tunne. Tämän vuoksi hän kokee toisiin ihmisiin kohdistamansa loukkaukset hyväksyttäviksi. Empatian puute tekee narsistista erityisen julman muita ihmisiä kohtaan. Hän tiedostaa loukkaavansa ja satuttavansa muita, mutta hän ei välitä tästä, sillä hänellä on mielestään täysi oikeus loukata ihmisiä tarvittaessa. Hän saattaa kokea esimerkiksi velvollisuudekseen sanoa, mikä toisessa ei miellytä, koska muut eivät uskalla puhua tästä suoraan. Narsisti ei kadu tekemisiään tai sanomisiaan.

Narsisti ei tee mitään mistä hän ei hyödy, sillä toisen hätä ei narsistia kiinnosta. Narsisti osaa kuitenkin teeskennellä empatiaa ja esiintyä vapaaehtoisena hyväntekijänä, aina auttavana ystävänä, jos hän kokee saavansa palveluksia tehdessään hyvityksenä ainutlaatuisuuden ja ihailun tunnetta. Narsisti ei taas itse yleensä kykene ottamaan vastaan apua, sillä hän ei kykene myöntämään huonommuuttaan tai avun tarvettaan missään asiassa. Narsisti tekee tai ainakin väittää tekevänsä kaiken itse, koska tekee kaiken mielestään paremmin kuin muut. Narsisti uskoo olevansa korvaamaton ja nero silloinkin, kun hän on todellisuudessa älyllisesti keskiverto.

Empatian puute vaikeuttaa sosiaalista elämää siten, että narsisti ymmärtää toisten ihmisten tunteet ja signaalit väärin ja on siitä syystä altis myös konflikteille.

Teksti pohjautuu seuraaviin lähteisiin:

Aho, S. & Laine, K. . Minä ja muut. 

The Cleveland Clinic. 20.5.2005. Narcissistic Personality Disorder.

Hare, R.  Ilman omaatuntoa. 

Keltikangas-Järvinen, L. . Hyvä itsetunto. 

Marttunen, M., Eronen, M. & Henriksson, M. Persoonallisuushäiriöt. Teoksessa J. Lönnqvist., M. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen. & T. Partonen.(toim.) Psykiatria.

Mäkelä, R.  Naamiona terve mieli. kuinka kohtaan luonnehäiriöisen? 

Roos, I.  Energiavaras uuvuttaa ihmissuhteet.