Lustig, Markus (2012)

Narsistit työpaikkakiusaajina

Tutkimus käsittelee narsismin ja työpaikkakiusamisen yhteyttä. Tutkimus on suoritettu aktiivisessa yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa. Työn tavoitteena on saada selkeyttä narsistisen työpaikkakiusaamisen merkitykseen työelämässä sekä selkiyttää narsistisen
persoonallisuushäiriön kuvaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tutkimuksen tavoite on myös ratkaisukeskeinen; tavoitteena on ehkäistä narstisen työpaikkakiusaamisen ilmenemistä
työyhteisöissä ennaltaehkäisyn ja välttämisen keinoin.

Tutkimuksen alussa on tehty kiteytetty selvitys narsististen persoonallisuushäiriöiden ryhmään kuuluvista persoonallisuushäiriöistä. Tavoitteeksi asetettiin saada kiteytetty ja kattava kuva mutkia oikomatta, koska se palvelee parhaiten työelämän tarkoitusperiä. Tutkimusmetodeina
on käytetty asiantuntijahaastatteluja sekä kirjallisuuskatsausta. 

Tutkimuksen tuloksena on kokonaiskuva edellä esitetystä persoonallisuushäiriöryhmästä, näiden piirteistä, vaikutuksista
työelämässä, oikeita työelämäesimerkkejä käytännön havainnollistamiseksi sekä toimintamalleja ja –ohjeita työyhteisöille sekä ulkopuolisille asiantuntijoille.

Persoonallisuushäiriöt, erityisesti narsismi, ovat olleet mediassa esillä viime aikoina haastattelujen sekä kirjojen muodossa. Tutkimuksessa havaittiin, että asiasta ollaan kiinnostuneita ja vaikuttamishalu on aitoa. Ongelmiksi muodostuvat kuitenkin oletusten sekä faktatiedon kiero suhde sekä selkeä työkalujen ja toimintamallien puute, joihin tämä opinnäytetyö pyrkii tuomaan korjausta. 

Asiasanat: Narsismi, työpaikkakiusaaminen, persoonallisuushäiriö, ratkaisukeskeisyys