Kilpiä, L&Nisonen, T-M (2017)

Elämä narsistin kanssa – vaikutukset ja selviytymiskeinot

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä ovat narsistisen persoonallisuushäiriön piirteitä, miten narsisti vaikuttaa uhriinsa parisuhteessa tai vanhempi-lapsisuhteessa ja mitä selviytymiskeinoja narsistin uhrilla on.

Tavoitteena oli tuottaa narsistien uhreille tietoa narsistisen persoonallisuushäiriön erityispiirteistä ja uhrien selviytymiskeinoista sekä tuoda näkyväksi ongelmaa, jonka kanssa uhrit kamppailevat. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa käytettiin laadullista tutkimustapaa. Työn teoriaosuuden rakentamisessa ja tulosten pohdinnassa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä.

Tuloksista kävi ilmi, että eri asiantuntijoiden näkemykset aiheesta ovat joissain kohdin eriävät ja jopa jonkin verran ristiriitaiset liittyen narsismin eri tapoihin esiintyä eri ihmisillä. Pääpiirteittäin asiantuntijoiden näkemykset narsistisesta ihmisestä olivat kuitenkin samanlaiset. Narsisti kohtelee kaltoin uhriaan, mutta ulkopuolisten silmissä narsisti voi vaikuttaa aivan normaalilta.

Oli sitten parisuhteessa narsistin kanssa tai narsistivanhemman lapsi, vaikutukset uhrin elämään olivat kauaskantoiset. Narsistisesta suhteesta oli tapauksesta ja ihmissuhteesta riippumatta vaikea irtautua. Asiantuntijoilla oli myös pääosin samanlainen käsitys siitä, millainen ihminen narsistin uhri yleensä on ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet uhriksi joutumiseen.

Elämä narsistin kanssa