Rekunen, Iida (2019)

Henkinen väkivalta ero- ja huoltajuusriidoissa 

Rekunen, Iida, Laurea ammattikorkeakoulu, 2019

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sitä, millaisia kokemuksia henkistä väkivaltaa ero- ja huoltajuusriitoja kokeneilla on sekä henkisestä väkivallasta että muun muassa siitä, millä tavoin he olivat kokeneet tulleensa kuulluiksi ja miten viranomaiset olivat suhtautuneet heidän kokemuksiinsa. 

Tutkimusongelmana oli se, miten henkinen väkivalta näyttäytyi ero- ja huoltajuusriitojen aikana, ja tutkimus suoritettiin kvantitatiivisella menetelmällä verkossa. Kohderyhmänä olivat ne henkilöt, jotka kävivät Narsistien uhrien tuki ry:n verkkosivuilla ja olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Julkaisin tutkimuskyselyn SurveyMonkey-sivustolla, johon kuka tahansa henkistä väkivaltaa kokenut tai sivusta seurannut sai osallistua 8.4.-15.5.2019 välisenä aikana. Viiden viikon aikana tutkimukseen osallistui 182 vastaajaa, joista suurin osa kertoi myös omista kokemuksistaan henkisen väkivallan uhrina. 

Tärkeimpiä johtopäätöksiä olivat esimerkiksi se, että viranomaisten tapa kohdella henkisen väkivallan uhreja vaihtelivat laidasta laitaan, ja että tietämystä henkisen väkivallan ilmiöistä on syytä lisätä eri viranomaisten osaamiseen. Opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan se, että kaikki henkistä väkivaltaa eivät koe tulevansa kuulluiksi ja että aihetta olisi syytä tutkia enemmänkin. 

Henkinen väkivalta ero- ja huoltajuusriidoissa