Piilo- vai julkinarsisti?

27.10.2022

Riitta Hyrck käy artikkelissaan psykoterapia-lehdessä (2006) läpi narsismin erilaisia ilmentymiä. Artikkelissa hän toteaa, että Herbert Rosenfeld (1987) on havainnut kliinisessä työssään, että narsistinen problematiikka voi olla erilaista eri potilaiden kohdalla. Hän jaottelee narsistiset potilaat joko paksunahkaisiksi tai ohutnahkaisiksi ja nykyään puhutaan ja kirjoitetaan edellä mainittujen termien lisäksi piilo- ja julkinarsisteista. Termejä käytetään siis ilmentämään narsismin kahta eri ääripään problematiikkaa. Lisäksi käytetään myös termejä grandioottinen / haavoittuva tai ekstrovertti-introvertti narsisti.

Molemmilla on taustalla se, että eivät ole saaneet aitoa hyväksyvää rakkautta ja huomiota osakseen ja siitä seurannut vääjäämättömästi itsetunnon haavoittuminen ja epäluottamuksen herääminen. Narsistiseksi kehittyneen psykologinen kehitys on häiriintynyt jo varhain. Lapsi on joutunut toistuvasti kokemaan turhautumista, hänen tarpeisiinsa ei ole vastattu oikein ja oikea-aikaisesti, jolloin lapsi menettää luottamuksensa hoitajaansa. Eroja kuitenkin on: julkinarsisti on saanut lapsena liikaa huomiota ja häntä on voitu palvoa väärällä tavalla, kun taas piilonarsistiksi kehittynyt on sivuutettu ja jätetty usein kokonaan ilman huomiota.

On otettava huomioon nykypäivänäkin vielä, että julkinen keskustelu narsismista on kapeaa keskittyen lähinnä paksunahkaisen narsistin itseriittoisen ja muita hyväksikäyttävän ilmentymän kuvaamiseen. Tämä suppea keskittyminen narsistisen persoonallisuushäiriön grandioottisiin puoliin on mahdollisesti myös syynä sen poikkeavan alhaiseen esiintyvyysasteeseen, joka otetaan usein kirjoituksissa esille. Useiden tutkijoiden mukaan vääristynyttä narsismia voidaan kuvata janana, jonka eri päissä ovat paksunahkaisen narsismin grandioottisuus ja ohutnahkaisen narsismin haavoittuvuus (esim. Salomaa).

Julkinarsistista saa vaikutelman, että hänellä on hyvä itsetunto ja hän on yleensä ylimielinen muita kohtaan. Piilonarsisti sitä vastoin vaikuttaa usein epävarmalta. Molemmilla on kuitenkin hauras itsetunto ja molemmat kaipaavat ympäristön hyväksyntää ja tukea. Julkinarsisti vaatii ihailua ja huomiota, kun piilonarsisti käyttää pehmeämpiä taktiikoita saavuttaakseen samat tavoitteet.

Paksunahkaisista julkinarsisteista poiketen ohutnahkaiset piilonarsistit esiintyvät hillittyinä ja vaatimattomina sekä ovat usein ujoja, estyneitä, vetäytyviä, yliherkkiä, eivät siedä kritiikkiä ja loukkaantuvat herkästi. Ovat usein hyvin takertuvia sekä yrittävät miellyttää muita saadakseen hyväksyntää. Piilonarsistilla on vähemmän sosiaalisia haasteita kuin julkinarsistilla, joka ajautuu helpommin konflikteihin muiden kanssa. Molemmilla narsismin eri ilmentymillä on taipumusta ripustautua toiseen ihmiseen ja erimuotoinen toisen hyväksikäyttö on yleistä.

Häpeän kahlitsemat

Molempia narsistityyppejä hallitsee häpeäntunne, se usein läpäisee heidän koko minuutensa. He yrittävät välttää kipeitä häpeäntunteita hinnalla millä hyvänsä. Joutuessaan tilanteeseen, jossa häntä voitaisiin syyttää jostakin, julkinarsisti syyttää välittömästi muita. Piilonarsisti sen sijaan loukkaantuu ja hänestä tulee helposti marttyyri sekä uhri. Myös julkinarsisti usein tekeytyy uhriksi päästäkseen syyllisyydestä tai saadakseen toiselta vakuutusta ja kiitosta. Narsistin tavoitteena on saada toinen henkilö tuntemaan itsensä syylliseksi ja pieneksi, jotta hänen itsensä ei tarvitsisi tuntea häpeää synnyttävää huonommuutta. Syyttävä sormi osoittaa aina muualle kuin häneen itseensä.

Ei ole sattumaa, että narsistit yleensä pyrkivät vuorovaikutukseen välittävien ja myötätuntoisten ihmisten kanssa. Myös piilonarsisti tunnistaa tässä manipulointimahdollisuudet. Narsistien tavoitteena on ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, jotka voivat auttaa heitä selviämään häpeän tunteistaan, ottamalla ne kantaakseen sekä kehumalla narsistia.

Piilonarsistitkaan eivät anna kehuja toisten tekemisistä. He ovat keskittyneitä yritykseen pitää omaa imagoaan korkealla tasolla ja siksi heidän on vaikeaa kehua ketään. Toisten lahjoihin tai kykyihin ei haluta kiinnittää huomiota, koska ne voisivat olla parempia kuin omat ja jälleen häpeä nostaisi päätään.

Aivan kuten julkinarsistienkin kanssa, myös piilonarsistien kanssa joutuu kumppani tekemään suurimman osan raskaasta emotionaalisesta työstä. Kumppanin on oltava narsistin hyödynnettävissä, oltava tukena, oltava samaa mieltä, oltava arvostelemasta narsistia, varottava yliherkkää ja loukkaantuvaa toista.

Paksunahkainen julkinarsisti

 • Pakonomainen tarve herättää huomiota itseensä, positiivista tai negatiivista
 • Vaatii ihailua ja häneen sopeutumista, jollei saa reagoi kärsimättömästi ja raivolla
 • Ovat viekoittelevia ja imartelevia niille, joihin haluavat tehdä vaikutuksen
 • Houkuttelevat kaikkein haavoittuvimpia lähelleen osoittaakseen ylivoimaisuutensa
 • Ovat ylimielisiä ja mahtailevia, varsinkin käskyläisiään kohtaan
 • Saavat suhteettomia raivokohtauksia, joihin voi liittyä myös fyysistä väkivaltaa
 • Kokee muut kilpailijoinaan, jotka pitää voittaa ja nöyryyttää
 • Ivaa, pilkkaa, irvii, mustamaalaa ja vähättelee toisia ollen aina toisten yläpuolella
 • Luo kuvan oikeutuksesta ja odottaa erikoiskohtelua
 • On/off tyyppi: on viehättynyt, kiinnostunut ja huomioi riippuen hänen omista motiiveistaan

Ohutnahkainen piilonarsisti

 • Ovat vetäytyviä ja ”piilossa”
 • Toimivat passiivis-aggressiivisesti saadakseen mitä haluavat
 • Ovat omahyväisiä, tunteettomia ja pidättyväisiä
 • Etsivät hyväksikäytettävikseen kilttejä ja välittäviä ihmisiä
 • Ovat herkkiä ja manipuloivat toisia itsesäälin kautta
 • Heillä on ajatuksia siitä, että ovat uhreja sekä että heitä uhataan tai vainotaan
 • Kehittävät kriisejä/draamoja saadakseen huomiota
 • Liioittelevat kärsimyksiään ja vaivojaan saadakseen sympatiaa
 • Uuvuttavat kumppaninsa/perheensä emotionaalisesti
 • Syyttävät ongelmistaan epäreiluja ihmisiä, instituutioita ja olosuhteita 

Ei henkilökohtaista

Olipa kyse piilo- tai julkinarsismista, manipuloiva narsistinen käyttäytyminen voi tuntua hyvinkin henkilökohtaiselta. Kun on narsistin kanssa vuorovaikutuksessa, narsistin itsekeskeinen muiden huomiotta jättäminen, oikeutuksen tunne, manipulointitavat ja harhaanjohtava käyttäytyminen voivat tuntua juuri sinulle tarkoitetuilta. Narsistin tarkoitus onkin, että otat sen henkilökohtaisesti, koska sillä tavalla hänellä säilyy vaikutusvalta sinuun. Tämä kaikki sen takia, että narsisti voi tuntea olevansa sinua suurempi ja parempi vaikka tosiasiassa kokee olevansa itse hukassa. Koska hän ei pysyisi koossa ilman itse luomaansa vääristynyttä kuvaa omasta virheettömyydestään.

Kirjoittaja Marjut Niemelä, ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti.